§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług hostingowych i rejestracji domen przez Usługodawcę.
2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

 1. Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.);
 2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104 ze zm.);
 3. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926);
 4. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 ze zm.);
 5. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176);

3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następującą definicje:

 1. Aktywacja – czynności w wyniku, których następuje uruchomienie Usługi hostingowej.
 2. Awaria – nieplanowana przerwa w dostępności Usług, która następuje z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 3. Dane osobowe – zestaw danych Usługobiorcy o charakterze osobowym, przetwarzanych przez Usługodawcę w celu realizacji Usługi.
 4. Domena – oznacza unikalny ciąg znaków alfanumerycznych dostępnych do rejestracji, składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez danego Rejestratora. Rejestrację domen globalnych prowadzą podmioty trzecie, na zasadach określonych w ICANN Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, dostępnych pod adresem http://www.icann.org/udrp/udrp.htm. Rejestrację domen polskich prowadzi Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK).
 5. Cennik – zestaw opłat abonamentowych za świadczone Usługi.
 6. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 7. Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie, służący Rejestracji Usługobiorcy.
 8. Kod zniżkowy – ciąg znaków podawany przez Usługobiorcę w trakcie składania Zamówienia przy użyciu Koszyka, pozwalający na obniżenie Ceny Usługi znajdującej się w Koszyku o kwotę wynikającą z wartości Kodu zniżkowego. Kody zniżkowe mogą być procentowe lub kwotowe. Kody zniżkowe nie sumują się. Szczegółowe warunki korzystania z Kodu zniżkowego każdorazowo określa regulamin danego Kodu zniżkowego lub oferty promocyjnej. Usługobiorca może otrzymać Kod zniżkowe od Usługodawcy lub od jego partnera.
 9. Konsument – osoba fizyczna, korzystająca z Usług w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Konto – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Usługobiorcy.
 11. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę, za pomocą którego Usługobiorca dokonuje zamówień Usług.
 12. Opłata abonamentowa – opłata wyrażona w złotych polskich i uwzględniająca podatek od towarów i usług (VAT) pobierana z góry za świadczone Usługi, zgodnie z obowiązującym Cennikiem, może mieć postać opłaty miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej – w zależności od dokonanego przez Usługobiorcę wyboru.
 13. Okres abonamentowy – okres – odpowiednio: jednego miesiąca, kwartału, pół roku, rok – będący podstawą rozliczenia należności Usługobiorcy wobec Usługobiorcy za świadczone na jego rzecz Usługi hostingowe, rozpoczynający się z dniem Aktywacji i kończący po upływie danego okresu.
 14. Przerwa techniczna – zaplanowana i zapowiedziana przez Usługodawcę ograniczona możliwość korzystania lub brak dostępności Usług hostingowych związana z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 15. Panel Klienta – narzędzie administracyjne, za pomocą którego Usługobiorca może zarządzać i kontrolować parametry Usługi hostingowej, edytować swoje dane, pobrać umowę powierzenia danych osobowych oraz dokonać innych czynności zgodnie z opcjami narzędzia.
 16. Płatność – czynność dokonywana przez Usługobiorcę polegająca na zapłacie Opłaty abonamentowej za wybraną Usługę i wybrany czas jej świadczenia (Okres abonamentowy) w wysokości wskazanej w Cenniku.
 17. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu danych, w tym danych o charakterze osobowym niezbędnych dla zamówienia Usługi oraz utworzenia Konta.
 18. Rejestrator – oznacza podmiot oferujący usługę rejestracji domen, zarządzający właściwym plikiem strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny.
 19. Umowa – umowa o świadczenie usług wraz z załącznikami zawierana pomiędzy Stronami.
 20. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę, w szczególności: Usługi hostingowe, Usługi rejestracji domen.
 21. Usługodawca – Tomasz Bołoz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Damtox Tomasz Bołoz z siedzibą w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 17/309, 01-445 Warszawa,
  REGON: 146048077, NIP: 648-262-82-07, właściciel strony internetowej www.whosting.pl, dokonujący za jej pośrednictwem sprzedaży i świadczenia Usług bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 22. Usługobiorca – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument) lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie prawnej (firma), zawierający z Usługodawcą Umowę.
 23. Sieć – infrastruktura sieciowa oraz urządzenia, które są udostępniane przez Usługodawcę za rzecz Usługobiorcy w ramach zawartej Umowy.
 24. Strony – Usługodawca oraz Usługobiorca.

§ 2. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Korzystanie z Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Zawartość strony www.whosting.pl jest prawnie chroniona.
3. Usługobiorca przed złożeniem Zamówienia powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
4. Usługobiorca w celu korzystania ze stron Usługodawcy oraz zamówienia Usług powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Usługobiorca powinien w szczególności powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie strony www.whosting.pl.
5. Korzystanie z Usług może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 3. Zamówienie i zawarcie Umowy na świadczenie usług hostingowych.

1. Usługobiorca dokonuje zamówienie Usług za pomocą Koszyka.
2. Usługobiorca w celu złożenia zamówienia na wybraną Usługę powinien dokonać wyboru Usługi oraz jej opcji, podać Dane niezbędne do rejestracji i założenia Konta oraz wystawienia faktury oraz wybrać metodę Płatności. Poprzez złożenie zamówienia Usługobiorca wyraża wolę zawarcia Umowy na podstawie, której Usługodawca będzie świadczył wybrane Usługi na rzecz Usługobiorcy przez wybrany Okres abonamentowy za zapłatą Opłaty abonamentowej zgodnie z niniejszym Regulaminem. Z chwilą złożenia zamówienia podana Opłata abonamentowa za wybrany Okres abonamentowy świadczenia Usługi jest wiążąca dla obu Stron.
3. Wypełnienie Formularza rejestracyjnego przez Usługobiorcę i przesłanie do Usługodawcy jest równoznaczne ze złożeniem przez Usługobiorcę oświadczenia, że zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu. Uruchomienie Usług może zostać poprzedzone weryfikacją podanych przez Usługodawcę danych w Formularzu rejestracyjnym.
4. Usługodawca przesyła na podany w Formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia lub przesyła odmowę realizacji zamówienia. Usługodawcy przysługuje prawo odmowy zawarcia Umowy, w przypadku:

 1. braku możliwości technicznych świadczenia Usługi;
 2. braku podania danych, o których mowa w ust. 2;
 3. gdy wcześniejsza Umowa została rozwiązana przez Usługodawcę w związku z naruszeniem jej postanowień bądź postanowień Regulaminu.
 4. zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem Usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Usługobiorcę w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych Usługodawcy przez innych Usługobiorców,
 5. zachodzi obawa, że za pomocą Usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne, w szczególności Usługobiorca będzie przesyłał niezamówioną Informację handlową.

5. Usługobiorca będący Konsumentem, który zawarł Umowę poza lokalem Usługodawcy lub na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn poprzez pisemne oświadczenie złożone lub wysłane Usługodawcy, w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przed jego upływem. W razie odstąpienia Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Prawo, o którym mowa powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy świadczenie Usług zostało rozpoczęte, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
6. Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej lub przez przystąpienie przez Usługodawcę do świadczenia Usług po złożeniu przez Usługobiorcę zamówienia złożonego zgodnie z ust. 2 oraz potwierdzeniu jego złożenia przez Usługodawcę zgodnie z ust. 3.
7. Umowa zawierana jest na czas określony (Okres abonamentowy) – wynoszący 1, 3, 6 lub 12 miesięcy. Długość Okresu abonamentowego wybiera Usługobiorcę w trakcie składania zamówienia.
8. Zawarcie Umowy jest potwierdzane przez Usługodawcę poprzez przesłanie Usługobiorcy faktury pro-forma, która obejmuje Opłatę abonamentową za świadczenie Usługi hostingowej przez pierwszy Okres abonamentowy. Termin Płatności wynosi 14 dni. W przypadku dokonania Płatności Usługobiorca wystawia i doręcza Usługobiorcy fakturę VAT.
9. Usługa jest Aktywowana z chwilą dokonania Płatności według wybranej przez Usługobiorcę metody. Z chwilą Aktywacji rozpoczyna się Okres rozliczeniowy.

§ 4. Prawa i obowiązki Stron.

1. Na postawie zawartej Umowy Usługodawca zobowiązuje się do stałego świadczenia Usług, a Usługobiorca do zobowiązuje się do terminowego wnoszenia Opłat abonamentowych.
2. Usługobiorca może dokonać konfiguracji Usługi w zakresie określonym w jej specyfikacji, w szczególności w zakresie wprowadzenia zabezpieczeń innych niż standardowe. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane brakiem dodatkowych zabezpieczeń, jak również za oprogramowanie instalowane przez Usługobiorcę.
3. Usługobiorca jest zobowiązany korzystać z Usług w sposób, który nie będzie naruszał praw osób trzecich, w szczególności Usługobiorca nie może korzystać z Usług:

 1. w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem Usługi,
 2. w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 3. w celu przesyłania niezamówionej Informacji handlowej (spam) lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
 4. w celu utrzymywania serwisów zawierających nielegalne oprogramowanie lub,
 5. w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Usługodawcy.

4. Usługodawca w ramach świadczonej Usługi udostępnia Usługobiorcy Panel klienta za pomocą którego zarządza Usługami hostingowymi oraz może skorzystać z innych opcji istniejących w ramach tego narzędzia.
5. Usługodawca może w trakcie trwania Okresu abonamentowego zmienić typ świadczonej Usługi, w tym celu powinien za pośrednictwem Panelu klienta złożyć odpowiednie zapytanie do Usługodawcy. W przypadku pozytywnej odpowiedzi Usługodawca dokona odpowiednich zmian w zakresie świadczonej Usługi, co potwierdzi Usługobiorcy. Wniosek powinien być złożony przed końcem danego Okresu abonamentowego. Zmiana, następuje wraz z rozpoczęciem nowego Okresu abonamentowego. Usługodawca dokona proporcjonalnego przeliczenia Opłaty abonamentowej, którą Usługobiorca będzie zobowiązany dopłacić w przypadku zmiany na Usługę droższą lub która będzie podlegała zwrotowi lub zaliczeniu na poczet przyszłej Usługi – w przypadku zmiany na Usługę tańszą.
6. Usługodawca w ramach opłaty abonamentowej świadczy usługi serwisowe, w ramach których dokonuje kontroli jakości świadczonych usług, świadczy pomoc techniczną oraz usuwa Awarie. Szczegółowe warunki obsługi serwisowej zawiera Dokument SLA.
7. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego likwidowania Awarii powstałych z przyczyn leżących po jego stronie.
8. W przypadku konieczności czasowego odłączenia dostępu do Usługi lub pewnych jej elementów, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o tym z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 12 godzin). Usługodawca gwarantuje ciągłość świadczenia Usług przez 99,7 % czasu w każdym miesiącu kalendarzowym objętym Opłatą abonamentową. W przypadku, gdy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Usługodawca, wystąpi brak ciągłości w świadczeniu Usług trwający przez okres przekraczający 12 godzin czasu w danym miesiącu, Usługobiorca będzie uprawniony do uzyskania przedłużenia opłaconego Okresu abonamentowego danej Usługi o jeden miesiąc za każde 12 godzin braku ciągłości w świadczeniu danej Usługi, następujące po upływie 24 godzin braku ciągłości świadczenia Usługi w danym miesiącu lub otrzymania odszkodowania w postaci kary umownej w wysokości 1/30 Opłaty abonamentowej za każde rozpoczęte 12 godzin braku ciągłości w świadczeniu danej Usługi.
9. Przedłużenie okresu abonamentowego lub wypłata kary umownej, o której mowa w ust. 5, następuje na podstawie reklamacji złożonej przez Usługobiorcę w trybie określonym w § 8 Regulaminu.
10. W przypadku, gdy specyfikacja Usługi to przewiduje, Usługodawca tworzy kopię zapasową danych (backup), z której przywracane są dane w przypadku awarii, według stanu nie późniejszego niż 48 godzin przed awarią.
11. Szkoda poniesiona przez Usługobiorcę, za którą Usługodawca będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje ewentualnych utraconych przez korzyści. Wysokość roszczenia Usługobiorcy nie może przekraczać kwoty rocznej Opłaty abonamentowej za świadczenie Usługi, która jest przedmiotem roszczenia. Ograniczenia te nie dotyczą Konsumenta.
12. W przypadku gdy, Usługodawca uniemożliwił Usługobiorcy dostęp do danych przechowywanych przez Usługobiorcę w ramach Usługi na skutek uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, nie odpowiada względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
13. Usługodawca może zawiesić świadczenie Usług w przypadku gdy Usługobiorca:

 1. będący Konsumentem, opóźnia się z zapłatą Opłat abonamentowych wobec Usługodawcy przez okres dłuższy niż 14 dni od dnia wezwania Abonenta będącego Konsumentem do zapłaty zaległej należności;
 2. niebędący Konsumentem, opóźnia się z zapłatą części lub całości opłat wobec Opłat abonamentowych wobec Usługodawcy przez okres dłuższy niż 14 dni od daty wymagalności;
 3. używa Usługi niezgodnie z Regulaminem;
 4. wykonuje jakiekolwiek czynności zakłócające prawidłowe funkcjonowanie Usług;
 5. wykorzystuje Usługę do celów sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym udostępnia treści niezgodne z prawem.

14. Usługodawca zobowiązuje się wezwać Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, o których mowa w ust. 14, przed zawieszeniem świadczenia Usługi, jeżeli niezwłoczne zawieszenie nie będzie stanowić wyłącznej możliwości zapobieżenia powstaniu istotnych szkód związanych z naruszeniem Usługobiorcy. Usługobiorca może także zawiesić świadczenie Usługi, jeżeli właściwe ograny państwa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa zażądają takiego działania od Usługobiorcę.

§ 5. Płatności.

1. Wszystkie Opłaty abonamentowe wyrażone zostały w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
2. Opłata abonamentowa pobierana jest za świadczenie Usługi. Opłata abonamentowa nie obejmuje opłat za uzyskania dostępu do sieci Internet, opłat za usługi telekomunikacyjne świadczone przez inny podmiot, zakup sprzętu czy urządzeń oraz oprogramowania, za pośrednictwem którego można korzystać z Usług hostingowych.
3. Opłata abonamentowa pobierana jest z góry za cały Okres abonamentowy wybrany przez Usługobiorcę w trakcie składania zamówienia.
4. Usługobiorca dokonuje płatności za Usługi w postaci Opłaty abonamentowej na podstawie faktury VAT lub faktury pro-forma wystawionej i doręczonej Usługobiorcy. Jeżeli Usługodawca wyraził zgodę Faktura lub faktura pro-forma może być wystawiona w formie faktury elektronicznej. Cofnięcie lub złożenia zamówienia na otrzymywanie faktury elektronicznej Usługobiorca dokonuje za pośrednictwem Panelu klienta. Usługodawca przesyła Fakturę lub fakturę pro-forma na adres podany przez Usługobiorcę oraz jest dostępna do pobrania w Panelu klienta w każdym czasie.
5. Klient zobowiązany jest do aktualizowania danych podanych w Formularzu rejestracyjnym. Wszelkich zmian w zakresie sowich danych Usługobiorca dokonuje w Panelu klienta.
6. Płatności Usługobiorca dokonuje przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego – tPay.com.
7. W przypadku wyboru Płatności za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Usługobiorca w celu jej dokonania zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. Realizacja Płatności za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego dokonywana jest za na podstawie regulaminu tego serwisu. Usługodawca zaleca zapoznania się z jego warunkami przed dokonaniem Płatności.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości Opłat abonamentowych oraz wprowadzania nowych ofert, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. W celu uniknięcia wątpliwości, uiszczona Opłata abonamentowa jest wiążąca dla Stron przez cały Okres abonamentowy objęty tą opłatą, a wprowadzone zmiany nie mają wpływu na Usługi wykupione przed ich wejściem w życie.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo przyznawania Usługobiorcom specjalnych rabatów lub innych indywidualnych ofert.
10. Z zastrzeżeniem ust. 11, Opłata abonamentowa wniesiona przez Usługobiorcę nie będącego Konsumentem jest niepodzielna, co oznacza, że Usługobiorca nie może wnieść Opłatę abonamentową za okres krótszy niż długość wybranego Okresu abonamentowego.
11. Z zastrzeżeniem ust. 12, Uiszczona Opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Usługobiorcę lub w przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji ze świadczenia Usług hostingowych.
12. Uiszczona Opłata abonamentowa podlega zwrotowi w przypadku:

 1. wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę;
 2. złożenia przez Konsumenta oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 5;
 3. wypowiedzenia Umowy przez Konsumenta.

13. W przypadkach, o których mowa w ust. 12, Opłata abonamentowa podlega zwrotowi w części stosunkowej, przy uwzględnieniu okresu świadczenia Usługi.

§ 6. Rozwiązanie i wygaśnięcie Umowy.

1. Umowa zawarta na czas określony równy wybranemu Okresowi abonamentowemu ulega, po upływie tego okresu, przedłużeniu na kolejny taki sam okres, o ile Usługobiorca nie wyrazi innego lub przeciwnego oświadczenia woli w terminie co najmniej 30 dni – w przypadku umów zawartych na okres trzech (kwartał) lub więcej miesięcy lub w terminie co najmniej 7 dni – w przypadku umów zawartych na okres 1-go miesiąca – przed upływem terminu na jaki Umowa została zawarta. W takim przypadku świadczenie Usługi odbywa się na warunkach dotychczas świadczonej Umowy na czas określony obowiązującej w ostatnim Okresie rozliczeniowym przed jej przedłużeniem.
2. Usługodawca wystawi fakturę pro-forma za kolejny Okres abonamentowy. Faktura pro-forma będzie dostępną do pobrania w Panelu klienta oraz przesłana do Usługobiorcy. Termin Płatności za kolejny Okres abonamentowy wynosi 14 dni od dnia zakończenia pierwszego okresu świadczenia Usługi.
3. Dokonanie Płatności w terminie wskazanym na fakturze pro-forma jest równoznaczne z przedłużeniem okresu świadczenia Usługi o kolejny taki sam okres świadczenia Usług.
4. Usługobiorca w terminach wskazanych w ust. 1 może wnieść o zmianę – na krótszy lub dłuższy – kolejnego Okresu abonamentowego, w którym będą świadczone Usługi. W takim wypadku Usługobiorca wystawi odpowiednią fakturę pro-forma uwzględniającą Opłatę abonamentową zgodną z wnioskiem Usługobiorcy.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6, w przypadku braku Płatności we wskazanym terminie, Usługodawca będzie uprawniony do zawieszenia świadczenia Usługi lub ograniczenia jej funkcjonalności,
po uprzednim wezwaniu Usługobiorcy do dokonania Płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Brak Płatności w terminie wskazanym w wezwaniu spowoduje wygaśnięcie Umowy z upływem tego terminu. W takim Usługodawca upoważniony jest do usunięcia konfiguracji Usługi hostingowej, kont utworzonych przez Usługobiorcę oraz wszelkich danych zapisanych w ramach tych kont, o czym Usługodawca poinformuje Usługobiorcę z odpowiednim wyprzedzeniem. Z chwilą dokonania czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Umowa wygasa.
6. Jeżeli pomimo wezwania do zapłaty na zasadach i terminach określonych w ust. 2 i 5, Usługobiorca będący Konsumentem nie uiścił Opłaty abonamentowej na poczet kolejnego Okresu abonamentowego w terminie 14 dni od dnia upływu dodatkowego 7-dniowego terminu do uiszczenia Opłaty abonamentowej, Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy
z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.
7. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę w drodze wypowiedzenia, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się w pierwszym dniu miesiąca po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. W przypadku, gdy stroną Umowy jest Konsument, Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę tylko z ważnych przyczyn.
8. W okresie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 7, Usługodawca świadczy Usługę i pobiera należne opłaty zgodnie z zgodnie z Umową aż do daty jej rozwiązania.
9. Zmiana lub rozwiązanie Umowy następuje na piśmie, chyba że w Regulaminie lub Umowie postanowiono inaczej i jest przesyłana na adres Usługobiorcy lub przesyłana przez Usługobiorcę na adres Usługodawcy lub składane osobiście w jego siedzibie.
10. Usługodawca może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Usługobiorcy, w przypadku:

 1. rażącego naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Umowy lub Regulaminu;
 2. naruszenia przez Usługobiorcę powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 3. korzystania z Usługi hostingowej niezgodnie z przeznaczeniem.

11. W przypadku Konsumentów, Usługodawca informuje Usługobiorcę o rodzaju naruszenia i zamiarze przystąpienia do wypowiedzenia Umowy w trybie określonym w ust. 4, wyznaczając nie krótszy niż 3-dniowy termin do zaniechania wskazanych naruszeń. W przypadku braku zaniechania przez Usługobiorcę – Konsumenta wskazanych w wezwaniu naruszeń Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
12. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu, Dokumentu SAL oraz Cennika. W przypadku dokonania zmiany w treści któregokolwiek z dokumentów wskazanych powyżej, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o dokonanej zmianie na co najmniej 30 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian oraz o prawie do wypowiedzenia Umowy. Zmienione postanowienia wiążą Usługobiorcę jeżeli nie wypowie Umowy do dnia wejścia w życie wprowadzonych zmian. W przypadku wypowiedzenia Usługodawca zwraca Usługobiorcy Opłatę abonamentową, za Okres abonamentowy w którym Usługobiorca nie będzie korzystał z Usługi.

§ 7. Domeny

1. Usługodawca oferuje świadczenie Usług pośredniczenia w rejestracji Domeny oraz o późniejsze świadczenie obsługi administracyjnej i technicznej Domeny.
2. Rejestracja Domeny oznacza umieszczenie nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, na głównym serwerze nazw tej strefy.
3. Usługa pośredniczenia w rejestracji Domeny oraz inne usługi towarzyszące świadczone są po uprzednim złożeniu zamówienia i uiszczeniu Opłaty abonamentowej wskazanej w Cenniku.
4. Usługobiorca dokonuje zamówienia Usługi za pomocą Koszyka.
5. Usługodawca przesyła potwierdzenie złożenia zamówienia i w przypadku jego akceptacji wystawia fakturę pro-forma. Z chwilą otrzymania potwierdzenia pomiędzy Stronami zawarta jest Umowa o pośredniczenie w rejestracji domeny.
6. Usługobiorca powinien dokonać Płatności Opłaty abonamentowej w wysokości wskazanej w fakturze pro-forma w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożonego zamówienia.
7. W oparciu o umowę o pośredniczenie w rejestracji domeny, Usługobiorca udziela Usługodawcy upoważnienia do reprezentowania go przed Rejestratorem domen. Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Usługobiorcy, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie Rejestratorowi Danych osobowych Usługobiorcy, zgodnie z wymogami Rejestratora.
8. Usługobiorca będący Konsumentem, który zawarł Umowę poza lokalem Usługodawcy lub na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn poprzez pisemne oświadczenie złożone lub wysłane Usługodawcy, w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przed jego upływem. W razie odstąpienia Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Prawo, o którym mowa powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy świadczenie Usług zostało rozpoczęte, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
9. Rozpoczęcie procesu rejestracji Domeny następuje z chwilą uiszczenia przez Usługobiorcę Opłaty abonamentowej lub w innym momencie wynikającym z zasad określonych przez Rejestratora.
10. O ile będzie to możliwe, Usługodawca stworzy możliwość rezerwacji Domeny (rezerwacji nazwy), na warunkach określonych przez Rejestratora, jednakże bez możliwości korzystania z Domeny w okresie trwania rezerwacji oraz bez gwarancji zarejestrowania zarezerwowanej Domeny. Możliwość rezerwacji Domeny jest uzależniona od udostępnienia takiej funkcjonalności przez Rejestratora. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za ewentualną niemożność zarejestrowania zarezerwowanej Domeny jedynie wówczas, gdy niemożność ta jest wynikiem czynności zawinionych przez Usługodawcę.
11. Usługodawca odmówi świadczenia Usługi w przypadku, gdy:

 1. nazwa Domeny jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,
 2. w stosunku do nazwy Domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne,
 3. Usługobiorca poda nieprawidłową składnię domeny, niepełne lub nieprawdziwe dane,
 4. nazwa Domeny jest nazwą województwa, powiatu lub gminy, a wnioskującym o rejestrację nie jest uprawniony organ administracji rządowej lub samorządowej,
 5. wniosek o rejestrację Domeny jest niekompletny i wymaga uzupełnienia,
 6. z innych przyczyn, niż określone w pkt 1-5 powyżej rejestracja domeny nie jest możliwa.

12. W przypadkach, o których mowa w ust. 11, Umowa zawarta pomiędzy Stronami ulega wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
13. Najmniejszym okresem, na który Domena może być zarejestrowana wynosi 1 rok (12 miesięcy).
14. Okres, w czasie którego Domena jest zarejestrowana rozpoczyna się z dniem rejestracji.
15. W przypadku barku możliwości rejestracji Domeny Usługodawca zwraca uiszczone opłaty, a w przypadku Konsumenta także wraz z ustawowymi odsetkami od uiszczonych Opłat abonamentowych.
16. Usługobiorca ma pełne prawo dysponowania Domeną. Usługodawca zobowiązuje się do realizowania dyspozycji Usługobiorcy w zakresie zarządzania domeną, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą mechanizmów dostępnych w Panelu klienta, za podaniem danych autoryzacyjnych. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną Usługobiorcy szkodę spowodowaną zawinionym dokonaniem błędnych zmian w zakresie dysponowania domeną.
17. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. zablokowanie, zajęcie przez inny podmiot lub usunięcie Domeny, w tym wskutek nieuregulowania przez Usługobiorcę Opłaty abonamentowej,
 2. rejestrację Domeny w złej wierze,
 3. zgłoszenie roszczeń do danej Domeny przez inny podmiot,
 4. dokonanie zmian w konfiguracji domeny, usunięcie Domeny przez podmiot nieuprawniony, w szczególności poprzez utratę przez Usługobiorcę danych autoryzacyjnych do Domeny.

18. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcę o zbliżającym się upływie okresu rejestracji Domeny. Usługodawca prześle właściwą informację do Usługobiorcy z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.
19. W przypadku woli przedłużenia okresu rejestracji Domeny, Usługodawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty abonamentowej, zgodnej z obowiązującym Cennikiem, w terminie 14 dni przed upływem daty ważności pierwszej rejestracji.
20. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem w zakresie rejestracji Domen mają zastosowanie postanowienia regulaminów właściwych podmiotów rejestrujących domeny.

§ 8. Postępowanie reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia przez Usługobiorcę, że Usługa została wykonana niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa, Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji na adres siedziby Usługodawcy.
2. Reklamacja powinna:

 1. zostać złożona na adres siedziby Usługodawcy;
 2. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Usługobiorcy;
 3. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Usługobiorcy.

3. W razie niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, Usługodawca zwróci się do Usługobiorcy z prośbą o jej uzupełnienie.
4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nieustosunkowanie się przez Usługodawcę do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Usługodawca poinformuje Usługobiorcę poprzez przesłanie wiadomości na podany adres poczty elektronicznej lub pisemnie.

§ 9. Ochrona danych osobowych.

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).
2. Podane dobrowolnie Dane osobowe przez Usługobiorcę będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji zamówienia, świadczenia Usług zgodnie z Umową oraz zapewnienia kontaktu z Usługobiorcą, a także – o ile Usługobiorca wyrazi odrębną zgodę – będą przetwarzanie w celu przesyłania Informacji handlowych.
3. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu i prawo poprawiania jego danych osobowych przechowywanych w siedzibie Usługodawcy.
4. Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Usługodawca, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, może usunąć Dane i informacje dotyczące Usługobiorcy przetwarzane w związku ze świadczeniem Usługi.

§ 10. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.whosting.pl, umożliwiającej jego pobieranie oraz wydruk.
3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów wynikających z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, Strony będą dążyły do ich rozstrzygania w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 42, poz. 296 z późn. zm.).

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Rozumiem i akceptuję